Банер
Акционерна структура и акции

- Василиос Мухтарис – притежава 45 949 броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 91.9% от капитала на Дружеството.

- Теодорос Десиприс – притежава 1 751 броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална стойност от 1 (един) лев, представляваща 3.5% от капитала на Дружеството.

- Димитриос Бинтудис – притежава 1 200 броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 2.4% от капитала на Дружеството.

- Атина Зампа - притежава 1 100 броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 2.2% от капитала на Дружеството.

Данните са актуални към 11.04.2012 г.

- Всички 50 000 броя акции, издадени от Дружеството са с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и са от един клас: обикновени, поименни, безналични, свободно - прехвърляеми, дават еднакви права на акционерите, а именно право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.
- ISIN кода на емисията акции на „Вита Ми Холдингс” АД е BG1100075081.
- На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 20/27.05.2009 год. акциите на „Вита Ми Холдингс” АД са регистрирани за търгувия на Неофициален пазар на акции - Сегмент „А” от 04.06.2009 г.