Банер
Основна информация

Дружеството е учредено през ноември 2008 г. и до края на същата година не е стартирало дейност.
Предмета на дейност е както следва :
Сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; производство, внос, износ и търговия с продукти;
сделки на придобиване, управление и разпореждане с дялове/акции от други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност  се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването й след получаването на съответното  разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.